Home / Sin categoría / O CDTI publica a convocatoria do programa de subvencións Neotec

  • editor-web
  • 1413 Views
  • 0 Comment
  • No tags

Esta convocatoria financiará a posta en marcha de novos proxectos empresariais de novas empresas innovadoras que requiran o desenvolvemento de tecnoloxías ou coñecementos xerados a partir da actividade investigadora.

O prazo de presentación de solicitudes finalizará o 6 de octubre de 2015.

Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI) comprometerá 10 millóns de euros, en subvencións, na convocatoria do programa Neotec que ten como obxectivo promover a posta en marcha de novos proxectos empresariais que requiran o desenvolvemento de tecnoloxías ou coñecementos xerados a partir da actividade investigadora.

Poderán beneficiarse destas axudas aquelas pequenas empresas innovadoras que, no momento de solicitar estas axudas, non teñan máis de catro anos de vida e dispoñan dun capital social de 10.000 euros, como mínimo.

Considéranse empresas innovadoras aquelas que cumpran, polo menos, un dos seguintes requisitos: que poidan demostrar, mediante unha evaluación realizada por un experto externo, que desenvolverá produtos, servizos ou novos procesos que supoñan unha mellora en comparación co estado da técnica no seu sector, ou aquelas cuxos gastos en I+D representen, como mínimo, o 10% do total dos seus costes de explotación, durante, polo menos, un dos tres anos previos á concesión da axuda.

Non poderán optar a estas axudas aquelas compañías en situación de crise económica nin aquelas que teñan resultado beneficiarias, con carácter previo á presente convocatoria, doutras axudas concedidas anteriormente polo programa Neotec do CDTI.

Por outra parte, as empresas non deberán estar cotizadas e, no caso de que estean participadas por outras sociedades mercantís –sempre que non sexan entidades de capital risco ou de inversión colectiva-, por organismos de investigación ou por outras entidades, esta participación non poderá superar, individualmente, o 25% do capital social total.

Financiación

Os proxectos empresariais deberán ter un presuposto mínimo financiable de 175.000 euros. Cada subvención financiará ata o 70% do presuposto total de cada proxecto empresarial e o importe máximo de subvención será de 250.000 euros por beneficiario.

Estas axudas serán compatibles con outras procedentes de diferentes administracións ou entes públicos e privados, de ámbito nacional, internacional ou da Unión Europea. Poderánse solicitar para actuacións anuais ou plurianuais e, en calquer caso, deberán iniciarse o 1 de xaneiro de 2016 e poderán finalizar o 31 de decembro de 2016 ou ben o 31 de decembro de 2017.

Gastos subvencionables

Só se financiarán os gastos realizados a partir do 1 de xaneiro de 2016.

En termos xerais, cabe destacar entre os gastos subvencionables os seguintes: inversións en equipos; gastos de personal e materiais; colaboracións externas; traballos de asesoría así como outros costes relacionados con alquileres, suministros, licencias, mantementos de patentes e outros dereitos de propiedade industrial, entre outros.

Non poderán subvencionarse os gastos financieros, a obra civil, nin a adquisición de terrenos nin edificios, entre outros conceptos. Por outra parte, poderá subcontratarse ata o 50% do coste total subvencionado de cada proxecto empresarial.

Esta convocatoria forma parte do Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+i que contempla o Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016.

Presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes comeza o 20 de xullo e permanecerá aberto ata as 12 horas do 6 de octubre de 2015, hora peninsular. As solicitudes deberán presentarse, obrigatoriamente, a través da sede electrónica do Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial: https://sede.cdti.gob.es/

As bases da convocatoria poden descargarse na páxina web do CDTI.

SOCIOS DEL PROYECTO